Wednesday, January 28, 2009

Ya Hu Di Oh Ya Hu Di

Hai Bani Israil ***, ingatlah ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). (QS. 2:40)

*** # Israil ialah sebutan bagai Nabi Ya'qub. Bani Israil ialah turunan Nabi Ya'qub; sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi.
# Janji Bani Israil kepada Allah ialah: bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada Rasul-rasul-Nya diantaranya Nabi Muhammad saw sebagaimana yang tersebut dalam Taurat.

Hai Bani Israil, ingatlah ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat ****. (QS. 2:47)

**** Bani Israil yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa as.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. (QS. 2:6)

No comments:

Post a Comment